Liceul Teoretic "Meşterul Manole" Facebook Legătura cu administraţia


 Educaţie bazată pe proiecte – o abordare Europeană

Liceul pe care îl dirijez este o instituţie deschisă , montată pe performanţă şi calitate. Activitatea prin colaborare cu alte instituţii, cu alte sisteme educaţionale, ne-a interesat în mod deosebit , asfel , de- lungul anilor, am promovat în rândul profesorilor tendinţa de a colaborare pedagogică cu profesori din alte şcoli, din alte ţări. Altfel vorbind,am încurajat parteneriatele şcolare prin toate pârgiile ce le are la îndemână un manager şcolar.

Este admirabil felul în care se implică profesorii din şcoala noastră în proiectele naţionale şi europene – aceasta m-a motivat să promovez instruirea prin intermediul proiectelor ,o preocupare de a mea ,care m-a obsedat de mult timp. Este nouă şi provocatoare această abordare a învăţământului şi mulţi îşi pun întrebări de genul: De ce ste nevoie ca instruirea să iasă din cadrul clasei? De ce este nevoie ca profesorul să fie axat pe ceea ce se face şi cum se face în alte ţări ale lumii, cînd avem acasă un sistem educaţional bine conturat? De ce trebuie să ne consumăm fizic şi intelectual, comunicînd cu colegi care vin din altă tradiţie pedagohgică, diferită de a noastră? Etc. .
Răspunsul nostru este acesta: Tocmai de aceea instruirea trebuie ca să depăşească mult cadrul clasei, ca să-l punem pe elev în situaţia de a-şi aplica imediat cunoştinţele dobândite; Cunoaştem ce fac colegii noştri din alte ţări ca să evităm stagnarea, ca să fim puşi permanent pe ideea înoirii, împrospătării abordării noastre pedagogice,al schimbului de experienţă... Noi doar suntem martorii integrării europene a populaţiei, care se produce nu la un semnal al politicienilor, ci drept rezultat al opţiunii cetăţenilor – şi atunci cum se va integra elevul de azi în orânduireă socială de mâine, orânduire care e marcată de tendinţele de globalizare? E necesar să intercomunicăm şi să transcomunicăm cu partenerii educaţionali din lume pentru a ne contura şi mai mult ca individualitate în context, pentru a ne expune conştient unei perfecţiuni - autoperfecţiuni continie. Astfel conchidem că instruirea prin intermediul proiectelor oferă largheţe şi spaţiu pentru pentru experiment, descoperire, inovaţie, căutare, etc.
Aşa dar, Liceul Teoretic ,,Meşterul Manole ”din Sălcuţa, Republica Moldova îţi deschide larg uşile penru abordări noi şi moderne, invită partenerii să colaboreze cu noi, este gata să demareze noi proiecte educaţionale din care vor avea de câştigat toţi! Hai să creăm un spaţiu al instruirii prin proiecte, în care elevul să fie fericit şi liber.

Liuba Pleşca

Directorul Liceului

 Actual

Prin Decizia Consiliului Raional Căuşeni din 01.08.2014, Gimnaziul "Sfinţii Trei Ierarhi" a fuzionat cu Liceul "Meşterul Manole", formînd unica instituţie de învăţămînt preuniversitar din localitate. Reorganizarea instituţiei (prin absorbţie) a fost condiţionată de prevederile stabilite în proiectul de reparaţie capitală a liceului, finanţat de Banca Mondială şi constituie, totodată, o bună modalitate de a realiza reforma din educaţie ce se referă la consolidarea reţelei şcolare. Proiectul de reparaţie va asigura crearea unei instituţii-model, renovată şi înzestrată conform cerinţelor educaţionale europene, vis care va deveni realitate datorită acţiunilor şi efortului depus de directorul liceului şi suportului nemărginit din partea Consiliului Raional.

Procesul de fuzionare a creat şi unele dificultăţi şi divergenţe, legate de angajarea cadrelor didactice din gimnaziu, deplasarea elevilor şi acomodarea colectivului de elevi şi profesori. Cele mai severe probleme s-au referit la transmiterea bunurilor şi discordanţele din registrele de inventariere ale gimnaziului.

Prin implicare şi management eficient din partea conducerii liceului, toate problemele au fost soluţionate cu riscuri minime. Au fost reangajate 14 cadre didactice, pentru care s-au creat toate condiţiile de lucru. Prin grantul oferit de Guvernul României, instituţia a primit un autobuz pentru transportarea elevilor, care aduce la şcoală copii din 2 regiuni ale satului.

 Priorităţile în activitatea liceului

"Meşterul Manole" în anul de studii 2014-2015 derivă din cadrul de politici naţionale reflectate în:

  • Programul de activitate al Guvernului "Integrarea Europeană: Libertate, bunăstare, democraţie 2014-2015 (finalizare)", care oferă cadrul politicilor de guvernare, inclusiv în domeniul educaţiei
  • Programul de dezvoltare Strategică al ME (Priorităţile de politici pe termen mediu)
  • Programe Naţionale în derulare
  • Strategia "Educaţia 2020"
  • Programul de activitate al DRÎ Căuşeni

 Evoluţia învăţămîntului în s.Sălcuţa

Despre existenţa satului Sălcuţa se pomeneşte în mai multe documente ale secoleleor 16-17, dar este atestat documentar pentru prima data la 22 martie 1706.
La 1 ianuarie 1861 este deschisă la Sălcuţa şcoala parohială. în anul 1890,comunitatea sătească a adunat suma de 2000 de ruble pentru constructia unei şcoli, Subordonată Ministerului Instruirii Publice,şcoala înscrie pentru anul de învăţămînt 1897-1898 un contingent de 68 elevi (65-băeţi si 3 fete).Toamna anului 1897 a fost lungă si caldă.Din cauza condiţiilor prielnice copii au fost antrenaţi la muncile agricole împreună cu parinţii,iar iarna fiind grea procesul de instruire a inceput în anul 1898.
La 22 februarie 1905 cîrmuirea judeţului Tighina a anunţat că zemstva gubernială a alocat pe lîngă suma de 3000 ruble încă 5000 pentru construcţia şcolilor în satele Delacău si Salcuţa.
Anul 1905 o fost construit a doua cladire a şcolii cu două săli de clasă (şcoala începătoare de patru ani cu oproximativ 50 elevi).
Anii 1898-1920 .învăţător în şcola a lucrat Afanasie Volna urmat apoi de Vescu Gheorghe,Ciobanu Gheorghe,Negruţă Petru,Felina Constantin,Spinei Nina,Graciunescu Nina si altii.
Anul 1944.în sat s-a deschis o şcoală de şapte ani obligatorie cu două filiale a şcolii incepătoare,(in Boz-Zatica Agafia,în Antonesti-Goroz Ana).
Anul 1948.în şcoală învăţa 500 de copii instuiţi de 20 de învaţatori.
Anul 1953.şcoala din Sălcuţa devine şcoală medie.Primul director ai şcolii medii a fost Efimov Vsevolod Petrovici.
Anul 1956.Pentru prima dată au absolvit şcoala medie din localitate 9 elevi, printre care profesorul de fizică si matamatică din şcoala noastră Bocancea Nicolae.
Anul 1962.Se reconstrueşte cladirea veche a şcolii dînd posibilitate copiilor de a învăţa în zece săli de clasă.în două schimburi, în şcoală învăţau 1200 elevi.
Anii 1964-1980.şcoala a fost codusă de Isaico Mihaela ,eminent al învăţămintului public,care a făcut foarte mult petru dezvoltarea învăţămintului şi culturii în satul nostru.
Anul 1966.Se deschide şcoala de 8 ani Nr.2 care apoi devine scoală medie.Primul director a acestei şcoli a fost Dabija Chiril.
10 ianuarie 1985.A fost dată în exploatare cladirea actuală a scolii medii. Anul 1992.Din iniţiativa noului director al şcolii d-na Liuba Pleşca se deschide trei clase gimnaziale pentru copii dotaţi.
Anul 1995.îşi incepe activitatea clubul de pedagogizare a parinţilor ABC pentru familie.
Anul 1996.în şcoala pentru prima dată este introdus cursul,,Istoria religiei"
Cladirea şcolii se acoperă cu ardezie.în şcoală vine primul voluntar din SUA miss Jane pentru a contribui la cunoaşterea limbii engleze.
Anul 1977.şcoala medie a primit statutul de Liceu.în liceu vine cel de-al doilea voluntar din SUA miss Melissa Pasteris.
Anul 1998.Se sărbătoreşte 100 ani de la întemeierea învaţamintului în Sălcuţa.A fost sfinţit liceul si a primit titlul de Liceul ,,Meşterul Manole".Se deschide cabinetul de informatică în care sînt instalate calculatoare produse de firma "HEWLETT PACARD".
Anii 2000-2004.Patru echipe de elevi din liceu au ocupat primul loc la concursul republican în limba engleză ,,Odiseea cugetului'' si au reprezentat Republica Moldova la Eurofestivalul din Rusia,Germania Ungaria.