Liceul Teoretic "Meşterul Manole" Prezent

În anul de studii 2014-2015 în liceu îşi fac studiile:

 • Elevi la început de an, total 565
 • Treapta primară 206
 • Treapta gimnazială 287
 • Treapta liceală 72
 • Au venit pe parcursul sem.I 1
 • Au plecat pe parcursul sem. I 7
 • Numărul de elevi la sfîrşitul sem.I 559
 • Treapta primară 203
 • Treapta gimanzială 285
 • Treapta liceală 71

 Legătura cu administraţia


 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR (TUTORILOR)

Elevii se bucură de toate drepturile stipulate în legislaţia naţională şi internaţională. În mod special elevii au dreptul:

 • să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile referitor la toate chestiunile care îi afectează;
 • să-şi aleagă cursurile opţionale, facultative;
 • să beneficieze de manuale prin schema de arendă;
 • să participe la cercuri ştiinţifice, tehnice, culturale, artistice şi sportive;
 • să participe la activităţile organizate în instituţie, precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe direcţiilor de învăţămînt, cu respectarea prevederilor lor funcţionale;
 • să fie asiguraţi, în modul stabilit, cu cămin, manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, alte înlesniri acordate de autorităţile publice locale;
 • să constituie organe consultative (consilii şi asociaţii) care funcţionează după un statut propriu; obiectul de activitate al acestora trebuie să fie compatibil cu principiile învăţămîntului, cu statutul şi regulamentul instituţiei;
 • să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;
 • să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului instituţiei, la cererea motivată a grupului de iniţiativă.

 Elevii au următoarele obligaţii:

 • să frecventeze lecţiile în mod obligatoriu. Evidenta prezenţei elevilor se face la fiecare lecţie de profesori şi se consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu respectiv. Absenţele care se datorează îmbolnăvirii sau altor cauze dovedite cu acte legale sînt considerate motivate;
 • să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;
 • să confirme, prin examinări orale şi scrise, însuşirea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată;
 • să respecte cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu;
 • să aibă ţinută vestimentară şi exterior decent, atitudine cuviincioasă, colegială; să fie modeşti, disciplinaţi în instituţie, în familii, în locurile publice;
 • ă respecte dispoziţiile date de conducerea instituţiei, de diriginte;
 • să utilizeze cu grijă manualele; să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul instituţiei;
 • să respecte normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie;
 • alte obligaţii stabilite în regulamentul intern al instituţiei.